Segons l’article 132.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de protecció civil. Això inclou, entre d’altres responsabilitats, la gestió dels espais cardioprotegits. 

El Decret 151/2012, de 20 de novembre, estableix els requisits per a la instal·lació i l’ús de desfibril·ladors externs fora de l’àmbit sanitari i per a l’autorització d’entitats formadores.

A Catalunya, la legislació sobre espais cardioprotegits de la Generalitat es va aprovar amb el DECRET 30/2015, 3 de març  amb l’objectiu d’aconseguir una major taxa de supervivència a la mort sobtada i una major participació voluntària per part de tota la ciutadania ja sigui a nivell privat, públic o fins i tot particular. Així, aquest decret especifica un llistat d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció.

Subsidiàriament, en defecte de normativa sectorial, el decret especifica que els mitjans materials i personals mínims són els següents:

Epígraf Decret Instal·lació Mitjans mínims
A.c)4 Estacions i intercanviadors de transport: aquells amb una ocupació igual o superior a 2.000 persones. 1 DEA

2 primers interventors formats en ASI i DEA

A.c)7 Els ports d’interès general. 1 DEA

2 primers interventors formats en ASI i DEA

1 centre sanitari

1 ambulància assistencial classe C

A.c)8 Els aeroports amb un volum superior a 5.000 viatgers en hora punta. 1 DEA

2 primers interventors formats en ASI i DEA

1 centre sanitari

1 ambulància assistencial classe C

A.g) Establiments d’ús docent especialment destinats a persones amb discapacitats físiques, sensorials, intel·lectuals o amb malalties mentals que disposin de més de 200 places. 1 DEA

2 primers interventors formats en ASI i DEA

A.g) Qualsevol altre establiment d’ús docent sempre que disposi d’una ocupació igual o superior a 2.000 persones. 1 DEA

2 primers interventors formats en ASI i DEA

B.d) Establiments d’ús docent destinats a persones que no puguin realitzar una evacuació pels seus propis mitjans que disposin d’entre 100 i 200 places en conjunt. 2 persones formades en ASI
B.d) Establiments d’ús docent amb una ocupació inferior a 2.000 persones i superior a 1.000 persones. 1 DEA

2 primers interventors formats en ASI i DEA

B.d) Les llars d’infants, les ludoteques i similars amb més de 100 alumnes. 2 persones formades en ASI
A.h) Establiments d’ús residencial públic: aquells en els quals es desenvolupen activitats de residència o centres de dia destinats a persones ancianes, amb discapacitat física, sensorial, intel·lectual o amb malaltia mental, o aquells en els quals habitualment hi hagi usuaris que no puguin realitzar una evacuació pels seus propis mitjans i que disposin de 200 o més places en conjunt. 1 DEA

2 primers interventors formats en ASI i DEA

A.h) Qualsevol altre establiment d’ús residencial públic sempre que disposi d’una altura d’evacuació igual o superior a 28 m, o d’una ocupació igual o superior a 2.000 persones. 1 DEA

2 primers interventors formats en ASI i DEA

B.e) Activitats residencials públiques: aquells en els quals es desenvolupen activitats de residència o centres de dia destinats a persones ancianes, amb discapacitat física, sensorial, intel·lectual o amb malaltia mental, o aquells en els quals habitualment hi hagi usuaris que no puguin realitzar una evacuació pels seus propis mitjans i que disposi de 100 o més places en conjunt no inclosos en l’apartat A. 1 DEA

2 primers interventors formats en ASI i DEA

A.j) Activitats en recintes en que es doni:

Edificis: amb capacitat o aforament igual o superior a 2.000 persones.

1 DEA

2 primers interventors formats en ASI i DEA

A.j) Instal·lacions tancades desmuntables o de temporada amb capacitat o aforament igual o superior a 2.000 persones. 1 DEA

2 primers interventors formats en ASI i DEA

A.j)  Altres activitats en espais delimitats, aquelles amb un nombre d’assistents i participants previstos igual o superior a 5.000 persones. 1 ambulància assistencial classe B
A partir de 5.000, l’increment de trams de 10.000 persones 1 ambulància assistencial classe B per cada tram
A partir de 25.000 i trams posteriors 1 ambulància assistencial classe C per cada tram
A.j)  Activitats en recintes o espais no delimitats: aquelles amb un nombre d’assistents i participants previstos igual o superior a 20.000 persones. 1 ambulància assistencial classe B

2 ambulàncies assistencial classe C

A partir de 20.000, increment de trams de 10.000 persones 1 ambulància assistencial classe B per cada tram
B.f) Activitats en recintes en què es doni:

Edificis amb capacitat o aforament superior a 1.000 persones i inferior a 2.000 persones, tenint en compte les característiques pròpies de l’espai i dels ocupants previstos.

2 persones formades en ASI
B.f) Instal·lacions tancades desmuntables o de temporada amb una capacitat o aforament superior a 1.000 persones i inferior a 2.000 persones. 2 persones formades en ASI
B.f) Altres activitats en espais delimitats, aquelles amb un nombre d’assistents i participants previstos igual o superior a 2.000 persones i inferior a 5.000 persones. 1 ambulància assistencial classe B
B.f) En recintes o espais no delimitats a l’aire lliure: aquelles amb un nombre d’assistents i participants previstos superior a 10.000 persones i inferior a 20.000 persones. 1 ambulància assistencial classe B
A.k) Actes de foc amb més de 200 kg de matèria reglamentada dels artificis de pirotècnia, d’acord amb el Reial decret 536/2010, de 7 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i de cartutxeria. 1 ambulància assistencial classe C

1 ambulància assistencial classe B

B.g) Actes de foc amb més de 100 kg i menys de 200 kg de matèria reglamentada dels artificis de pirotècnia. 1 ambulància assistencial classe C (TTS+DUE)

Tenint en compte l’elevada incidència de casos d’infarts i les dades de supervivència, tot i no tenir una obligació, caldria ser conscients de la problemàtica i valorar la recomanació d’instal·lació de DEAs en espais on l’assistència superi els 5 minuts i la formació del personal per garantir un procediment exitós.

Els primers interventors esmentats s’hauran de mantenir sempre que el centre o activitat es mantingui en funcionament o generi activitat de risc.

Tanmateix, en funció del tipus d’activitat que es realitza, es pot sol·licitar a la Direcció General de Protecció Civil l’adopció de mitjans d’autoprotecció alternatius, que seran degudament valorats.

Podeu llegir el Decret 30/2015, 3 de març sencer al diàri oficial de la generalitat. 

L’equip de REANIMA som especialistes en la instal·lació manteniment de desfibril·ladors en qualsevol espai.